Scroll down and click 
the red headings to see more.
 
Have something you would like 
to submit as a website/bugle item? 
Submissions must be approved
by Principal Diane Bagley, 
or Assistant Principal, Maria Rollinger. 
For time sensitive items,
please send submissions 
by 9:00 a.m., Tuesday mornings.
The Bugle will be sent weekly on
Wednesday afternoons.  
Please send submissions to 
For questions, please contact the 
main office at (612) 668.3580.
 
Add a bookmark (app icon) for this page 
to the home screen on your iOS or Android 
device for quick access.
Vision Screening for Grades K, 1, 3, 5, and 6
Friday, October 28, 2016 1:25 PM

Vision Screening

Dear Parents/Guardians,

Your child will have their vision screened at school in the upcoming weeks.  While this screening is designed to identify issues with your child’s vision, it is not considered a full eye exam.  Parents/Guardians will be notified if a child does not pass the screening test – at that time, your child should be seen by an eye care professional to further evaluate their vision. 

The Early Youth Eyecare (E.Y.E.) Community Initiative, an outreach program of the Phillips Eye Institute Foundation, provides the screening and coordinates follow-up to ensure students receive timely access to eye care.  The follow-up includes providing interpreter service, transportation, and financial assistance with eye exams and glasses, as necessary.   The E.Y.E. Community Initiative is designed to help remove vision issues as a barrier to learning.

If you have any questions, or would not like your child to participate, please contact Karen Ward, RN/School Nurse OR Jennie Smith, Health Assistant at (612) 668-3580.
 

 

Agenda referente a evaluación de la visión

Estimados padres o encargados,

Su hijo/a tendrá una evaluación de la visión en la escuela en las próximas semanas. Si bien esta evaluación está diseñada para identificar problemas de visión en su hijo/a, la misma no se considera como un examen completo. Los padres o encargados recibirán una notificación si el niño/a no pasa la evaluación - después de la cual, su hijo/a deberá ser visto por un profesional del cuidado de la vista para más estudios.

El programa Early Youth Eyecare (E.Y.E.) Community Initiative de la Fundación de Phillips Eye Institute, provee las evaluaciones y coordina las citas de seguimiento para asegurar que los estudiantes tengan acceso a tiempo del cuidado de sus ojos.  El seguimiento incluye el proveer servicio de intérprete, transporte y asistencia financiera para los exámenes de los ojos y los anteojos, de ser necesarios.   El E.Y.E. Community Initiative está diseñado a solucionar los problemas de visión que pueden ser barreras para el aprendizaje.

Si tiene alguna pregunta o si no quiere que su hijo/a participe en esta evaluación, por favor contáctese con  Karen Ward, RN/School Nurse OR Jennie Smith, Health Assistant at (612) 668-3580.          

 

Balanta loo Qorsheeyey Baarista Araga 

Waalidiinta/Masuuliyiinta Qaaliga,

Todobaadyada soo socda waxay ilmahaaga baaris xaga araga indhaha ah ku yeelan doonaa iskuulka. Inkasta oo baaristan loogu tala galay in lagu ogaado xaaladaha araga indhaha ee ilmahaada, hadana looma tixgalinayo inay tahay baaris indhaha oo buuxda. Waalidiinta/Masuuliyiinta waa la ogaysiin doonaa hadii uu ilmahu uusan ku baasin tijaabada baarista wakhtigaas, ilmahaaga waa inuu arkaa xirfadle daryeelka indhaha ku xeel-dheer si qiimayn dheeraad ah loogu sameeyo aragooda. 

Qorshaha Bulshada ee Daryeelka Indhaha Da’yarta Hore (The Early Youth Eyecare “E.Y.E.” Community Initiative) waa mashruuca hubinta-adeega Macadka Gargaarka Indhaha Phillips (Phillips Eye Institute Foundation), siiyana baaritaan iyo xiriirin dabagal si loo xaqiijiyo inay ardaydu helaan daryeelka indhaha wakhtigii ku haboonaa. Dabagalkan ama hubsashadan waxaa ka mida in la siiyo adeeg turjubaan, gaadiidka la raaco, iyo gargaar dhaqaale sida baaritaanada indhaha iyo ookiyaalayaasha marka ay lagama maarmaan noqoto. Qorshaha Bulshada EYE (The EYE Community Intiative) waa mid loogu tala galay inuu gacan ka gaysto meeshana looga saaro dhibaatooyinka araga indhaha ee caqabada ku ah waxbarashada.

Hadii aad su’aal qabtid, ama aadan jeclayn in ilmahaagu ka qayb galo, fadlan la xiriir Karen Ward, RN/School Nurse OR Jennie Smith, Health Assistant at (612) 668-3580.